Tag Archives: tiểu thuyết

Tần Số Của Chúng Ta – Keith Stuart

Tần Số Của Chúng Ta

Sau khi đặt quyển sách Tần Số Của Chúng Ta của Keith Stuart xuống, mình vẫn còn mơ hồ với những câu hỏi Ta có đang sống ở nơi chúng ta thực sự nên sống? Hay chúng ta thuộc về nơi có những người yêu thương ta tuyệt đối?